ГРАМАТИКОВСКИ, Ѓорги Јованов

ГРАМАТИКОВСКИ, Ѓорги Јованов (Битола, 24. Ⅲ 1914 – Битола, 10. Ⅻ 2002) – ветеринар, научен советник и директор во Ветеринарниот институт во Скопје (1966-1974). Бил на специјализација во Алфорт и во Пастеровиот институт во Франција (1957-1958). Раководител на повеќе акции за сузбивање на епизотии и ензотии, како што се лигавката, шапот и малеусот во РМ. М. Д. – Ј. Б.