ГРАДИТЕЛСТВОТО ВО Македонија

ГРАДИТЕЛСТВОТО ВО Македонија – значајна стопанска гранка со долга традиција, со богато градителско наследство од античко и византиско време. Римски патишта со цврст коловоз поминувале и низ Македонија. Силен замав градителството зело во ⅩⅤⅠⅠⅠ и ⅩⅠⅩ в., кога се појавиле врвни мајстори – зографи и ѕидари, меѓу нив и нашиот прв школуван градител А. Дамјанов. Значаен настан е изградбата на пругата СолунСкопје (9. Ⅱ 1871 – 9. Ⅷ ски гранки во РМ. Градежните претпријатија, заедно со придружната индустрија, имале 50.000 вработени, располагале со моќна механизација и изведувале работи во некогашна Југославија, но и во други земји во светот. Настаните на Блискиот Исток и на Балканот, промените и забавувањето на развојот по 1991 г., го доведоа градежништвото во криза и драстично го намалија бројот на вработените. Љ. Т.