ГОЛТАК, ГОЛЕМ

ГОЛТАК, ГОЛЕМ (Лимаџ маџи-мус Л.) – најкрупен претставник од голите полжави. Долг е 12-15 см. Живее во близина на човечки населби и во шуми. Се среќава под камења, штици, стебла, во подруми или под шумска стела. Се храни со растенија и габи. ја и механизација во градежништвото. Дипломирал на Техничкиот факултет во Загреб. Тој е ав-тор на учебници за двата предмета што ги предавал. Љ. Т.