ГОЛОСЕМЕНИ ДРВНИ ВИДОВИ

ГОЛОСЕМЕНИ ДРВНИ ВИДОВИ (класа Гѕмноспермае) – дрвја, поретко грмушки, филогенетски постари (мезозоик) од покриеносемените. Во актуелната земјина флора, останати се само околу 800 вида. Заеднички карактеристики им се: моноподијален раст, дрво изградено од трахеиди (нема трахеи), еднополови расплодни органи, еднодомно или дводомно распоредени, семениот заметок е откриен (гол) во пазувата на плодната лушпа, анемофилни. Во следната табела, даден е преглед на голосемените видови од кој се гледа дека се најбројни иглолисните (околу 600 вида). Во Република Македонијаголосемените се природно застапени со 15 вида. ЛИТ.: К. Р. Спорн, Тхе морпхологѕ оф Гѕмноспермс, Лондон, 1965. Ал. Анд. Познат е како штетник на градинарските култури. Во Македонија е широко распространет вид. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на Без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.