ГОЛОМБ, Збигњев

ГОЛОМБ, Збигњев (Збигниењ Го—,б) (Нови Тарг, Полска, 24. Ⅲ 1923 Чикаго, САД, 24. Ⅲ 1994) – пол-ски и американски лингвист, индоевропеист, балканист, славист-македонист. По одбраната на магистерската дисертација на Полскиот универзитет во Вроцлав (1947) и докторатот на Јагелоњскиот универзитет во Краков (1958), бил професор по словенска лингвистика на Католичкиот универзитет во Лублин (1952&1954) и на Славистичкиот институт на ПАН во Варшава (1955&1961, потоа професор по словенска лингвистика на Универзитетот во Чикаго, САД, до пензионирањето (1962&1993). Член на МАНУ надвор од работниот состав (1972). Интересот кон македонскиот јазик му го свртел полскиот македонист М. Малецки, бил близок соработник на Б. Конески и Б. Видоески, вршел лингвистички и дијалектолошки истражувања во Македонија и учествувал на македонистички научни собири. Бил ментор на првата докторска дисертација од македонистиката во САД одбранета од В. Фридман и објавил поголем број монографски и други истражувања од областа на македонистиката и балканистиката. БИБ.: Книги: Цондитионалис тѕпу ба—ка–скиего њпо—удниоњос—оњиа–скицх, Кракóњ, 1964; Тхе Аруманиан Диалецт оф Круšево ин СР Мацедониа, СФР Ѕугославиа, Скопје, 1984; Тхе Оригинс оф тхе Славс: А Лингуист’с Виењ, Цолумбус, 1992; статии: Дњие гварѕ мацедо–ские (Суцхе и Њисока њ Солунскием), „Спрањозданиа ПАУ”, 2, 1953, 7781; Функцја сѕнтактѕцзна проклитики заимкоњеј њ гњарацх мацедо–скицх, „Лингуа Поснаниенсис”, 4, 1953, 277-291; Станоњиско јшзѕка мацедо–скиего њсрóд јшзѕкóњ по—удниоњо-с—оњиа–скицх, Спрањозданиа Инстѕтуту Јшзѕкознањатва Унињерсѕтету Јагиелло–скиего, Кракóњ, 1954, 257-260; Функцја сѕнтактѕцзна партѕку—ѕ да њјшзѕкацх по— удниоњо-с—оњиа–скицх, „Биулетѕн Полскиего Тоњарзистња Јшзѕкознањцзего”, 13, 1954, 67-92; З фонологии гњар Богда–ска (на тле огóлномацедо–ским), „Студиа з филологии полскиеј и с—оњиа–скиеј”, 1,1955, 289-333; Тхе Цонцептион оф „Исограмматизм”, „Биулетѕн Полскиего Тоњарзистња Јшзѕкознањцзего”, 15, 1956, 3-12; Х. Линт, А Граммер оф тхе Мацедониан Литерарѕ Лангуаге, „Роцзник Слањистѕцзнѕ”, 18, Кракóњ, 1956, 111119; За неколку сличности меѓу полските и македонските говори, „Македонски јазик”, 8, Скопје, 1957, 129-135; Неколку белешки за палатализацијата на согласките во македонскиот јазик, „Македонски јазик”, 9,1958,1-15; Генетички врски меѓу карпатската и балканската сточарска терминологија и улогата на словенскиот елемент во ова подрачје, „Македонски јазик”, 10, 1959, 19-50; Тхе Инфлуенце оф Туркисх упон тхе Мацедониан Славониц Диалецтс, „Фолиа Ориенталиа”, 1, 1959, 26-45; Соме Аруманиан-Мацедониан Исограмматисмс анд тхе Социал Бацкгроунд оф Тхеир Девелопмент, „Њорд”, 15/3, 1959, 415-435; Два македонски говора (на Сухои Висока во Солунско), И, „Македонски јазик”, 11-12, 1961, 113-182; Ноњомацедо–ски тѕп перфецтум зе с— оњем имам/сум, „Зесзѕтѕ Наукоње Унињерсѕтету Јагиелло–скиего: Праце Јшзѕкознањцзе”, 4, 1961, 321-325; Сзкиц диалекту Аруманóњ мацедо–скицх, „Зесзѕтѕ Наукоње Унињеситету Јагиелло–скиего: Праце Јшзѕкознањцзе”, 4, 1961, 75-200; Уњаги над хистори, јшзѕка мацедо–скиего, Спроњозданиа Комисји С—оњианознањстња Оддзиалу ПАН њ Кракоњие, Кракóњ,1961, 138-139; „Балканисмс” ин те Соутх-Славиц Лангуагес, „Славиц анд Еаст Еуропеан Јоурнал”, 6/2, 1962, 38-42; Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунзик (Неколку белешки во врска со работите на Васмер и Малингудис), „Македонски јазик”, 40-41, 1990, 115-128; Лехр-Сплањи–ски редививус версусљуе: Поцходзение и праојцзѕзна Слоњиан њ славистице остатницх лат цзтердзиесту, „Роцзник Слањистѕцзнѕ”, 47, 1991, 123-140; Етничка позадина и внатрешен лингвистички механизам на таканаречената „балканизација” на македонскиот јазик, зб.: Студиес ин Мацедониан Лангуаге анд Цултуре, Анн Арбор, 1995, 49-66; Прашањето на старословенскиот превод на Оче Наш и неговите теолошки импликации, зб.: Студии за македонскиот јазик, литература и култура, Скопје, 1996, 27-32; Тхе Етхниц Бацкгроунд анд Интернал Лингуистиц Мецханисм оф тхе Со-Цаллед Балканизатион оф Мацедониан, „Балканистица”, 10, 1997, 13-19. ЛИТ.: Б. Видоески, Збигниењ Гол,б (1923–1994), „Славиа Меридионалис”, 2, Њарсзања, 1999, 191-194; Иван Доровски, Емилија Црвенковска, Лексикон на странски македонисти ⅩⅩ и ⅩⅪ век, Скопје, 2008, 26-28. Бл. Р.