ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ” ВО СКОПЈЕ

„ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ” ВО СКОПЈЕ – научно списание, кое до 27-миот том (1976) излегуваше како заеднички годишен зборник на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, со две книги (за земјоделство и за шумарство), а од 28-миот том (1977) како посебен годишен зборник на шумарскиот факултет во Скопје. Досега се издадени 37 тома со околу 330 научни труда од сите области на шумарството и на дрвната индустрија. Ал. Анд.