ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ” ВО СКОПЈЕ

„ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ” ВО СКОПЈЕзборник на научни и стручни трудови. Излегува од 1955 г. како „Годишен зборник на Техничкиот факултет” и „Годишен зборник на Архитектонскоградежниот факултет” (1965–75), а потоа со сегашниот наслов (1975–1989). Повторно се појавил во 2002 и 2004 г. Љ. Т.