ГЛОБОЧИЦА

ГЛОБОЧИЦА – вештачко езеро на реката Црн Дрим. Се наоѓа на околу 20 км северозападно од Струга, а изградено е во 1965 г. Браната е изградена од насипан камен, нејзината височина од тефониски оркестар и др.). Добит-Браната на вештачкото езеро Глобочица мелот е 90 м, а од речното корито 82,5 м. Таа во основата е долга 270 м, на круната 202 м, а широчината на круната изнесува 6 м. Езерото е долго 12 км, најголемата широчина е 350 м, а просечната широчина 224 м. Во наведените рамки тоа зафаќа површина од 2 2,69 км . При кота на максимално ниво на езерската вода (691,5 м) во него може да се акумулираат 63 68,3 х 10 м вода, при кота на нормално ниво (687 м) по 57,8 х 63 10 м , а при кота на минимално ниво (682 м) се акумулираат 13,0 х 6 3 10 м вода. Наменето е за производство на електрична енергија преку хидроцентралата со моќност од 41,6 МЊ и за регулирање на протокот на Црн Дрим и нивото на низводно лоцираното езеро шпилје, со кое формира единствен електроенергетски систем. ЛИТ.: Александар Стојмилов, Физичка географија на Република Македонија, ПМФ, Скопје, 2002. Др. В.