ГЛИНЕНА ИНДУСТРИЈА

ГЛИНЕНА ИНДУСТРИЈА – застапена стопанска дејност во РМ. Производство на: тули, блокови, керамиди, монтажни блокови и ферт-греди, ѕидни и патосни плочи, санитарна керамика, садови за домаќинството, бентонит и др. Глините се една од најзастапените состојки на почвите и одамна користен природен материјал. Поголеми погони на глинената индустрија има во: Скопје, Куманово, Виница, Велес, Гостивар, Ресен, Кукуречани, Битола, Неготино, Струмица, Крива Паланка и други. Различно ниво на применетата технологија, од примитивна до целосно автоматизирана. Различни видови сопственост. Присуство на странски сопственици. Св. Х. Ј. – Б. Н.