ГИНКО

ГИНКО . (Гинкго билоба Л., фам. Гингкоацеае) – терцијарен реликт од источна Азија. Големо листопадно дрво, со листови во вид на лепеза со паралелна нерватура, собрани по 3-5 врз краткорастите. Плодот е коскичка со месеста обвивка. Семето се јаде. Во Република Македонија се користи како парковско дрво и покажува многу солидни резултати во поглед на адаптацијата. Има многу квалитетно дрво. Ал. Анд. Мирка Гинова