ГИМНАЗИУМ НА АНТИЧКИОТ ГРАД СТИБЕРА

ГИМНАЗИУМ НА АНТИЧКИОТ ГРАД СТИБЕРА. Остатоци на градот се наоѓаат блиску до селото Чепигово, Прилепско. Со археолошки ископувања се откриени многубројни мермерни плочи со пригодни текстови и голем број имиња на ефеби (возрасни младинци), ефебарси (старешини на ефеби), гимназијарси (старешини на гимназиумот), архонти (градоначалници) и на граѓани, потоа статуи и постаменти на богови, меѓу кои и на богот Асклепиј како и на угледни граѓани, темели на разни простории и на палестра (зграда за борење и вежбање). Врз основа на тоа е утврдено постоењето и активноста на гимназиумот во Стибера (50–224 г.). Гимназиумите, од нивната појава во Атина ( Ⅵ в. пр.н.е.), имале долг развоен пат. Од вежбалишта на отворено, до изградба на големи згради на палестри (ИВ–Ⅱ в. пр.н.е.) со разни простории за борење и вежбање, мачкање со маслиново масло, посипување со ситен песок, базени со ладна и топ-ла вода, сауни и други простории, а во дворовите и големи стадиуми. Од места за телесни воени подготовки, станале и воспитнообразовни и културни установи, а во римскиот период, пред сè за рекреација и разонода. ЛИТ.: Душан Станимировиќ, Гимназиум во античкиот град Стибера, „Прилози за историјата на физичката култура на Македонија”, Скопје, 1975, 93–112. Д. С. Гимнастичка вежба на рабој