ГЕОРГИЕВ, Крсто Живков

ГЕОРГИЕВ, Крсто Живков (с. Селце, Струшко, 28. Ⅲ 1915 – Скопје, 6. Ⅹ 1975) – хирург, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Се занимавал со дигестивна хирургија и вовел панкреатично дуоденална ресекција (Њхиппле) во РМ. Основал хируршко одделение во Прилеп. Објавил над 50 научно-стручни труда од областа на дигестивната хирургија. Ал. Ставр.