ГЕОДЕТСКА СЛУЖБА

ГЕОДЕТСКА СЛУЖБА. Геодетските работи кај нас датираат од 1878 г. со развивање на тригонометриската мрежа од прв ред. Од 1926 до 1940 г. бил извршен премер на површина од околу 700.000 хектари. Од 1945 г. бил интензивиран премерот и сега е во завршна фаза. Во 1996 г. била развиена првата ГПС мрежа, за поврзување на нашата мрежа со глобалната светска геодетска мрежа. Р. Риб. ГЕОДЕТСКА УПРАВА НА РМ