ГАВРИЛОВИЌ, Атанасие

ГАВРИЛОВИЌ, Атанасие . Ⅱ (Скопје, ХВ¶¶¶ в. – ?) – скопски митрополит и пеќски патријарх (1747–1752). По потекло е од Скопје. За поглавар на Пеќската патријаршија бил избран по прогонот на патријархот Јоаникиј Ⅲ Караџа (1737–1746), од грчко потекло. Тој ги обновил односите на Пеќската патријаршија со Карловачката митрополија. ЛИТ.: П. ПузовиÊ, Српска црква од светога Саве до укидања ПеÊке патријаршије 1766 године, Београд, 2000. Ал. Тр. Предраг Гавриловиќ