ГАВАЗОВ, Тодор

ГАВАЗОВ, Тодор (Ⅱ пол. на ⅩⅠⅩ в.- И пол. на ⅩⅩ в.) – македонски мелограф и музички деец. Од седумтемината први македонски мелографи на народни песни од крајот на ⅩⅠⅩ в., Г. мелографирал најголем број напеви. Трудовите на македонските мелографи се печатени во софискиот „Сборник за народни умотворбния“ (18901900). Заслужен е и за оформувањето на прилепскиот црковноучилиштен хор, основан (1879) од А.Бадев. Др. О.