ВЛАДА НА ДФМ/НРМ/СРМ/ РМ

ВЛАДА НА ДФМ/НРМ/СРМ/ Република Македонија – највисок орган на извршната васт и извршен орган на Собранието на РМ. Првата влада на ДФМ била избрана на Третото заседание на АСНОМ (14-16. Ⅲ. 1945) од страна на Народното собрание на Македонија, кое на тоа заседание се трансформирало од АСНОМ во НС. Во првиот состав неа ја сочинувале: Лазар Колишевски, претседател; Љупчо Арсов, прв потпретседател и министер за финансии; Абдураим Мехмед, втор потпретседател; Киро Петрушев, министер за внатрешни работи; Никола Минчев, министер за просвета; д-р Павел шатев, министер за правосудство; Страхил Гигов, министер за индустрија и рударство; Тоде Ношпал, министер за трговија и снабдување; Богоја Фотев, министер за земјоделство и шумарство; д-р Вукашин Попадиќ, министер за народно здравје; д-р Неџат Аголи, министер за социјална политика и инж. Георги Василев, министер за градежништво. Набргу потоа било воведено и Министерство за труд, а нешто подоцна членови на владата станале претседателот на Планската и претседателот на Контролната комисија. Првата Влада, веднаш по нејзиното формирање, донесла Декларација со која се определила за цврсто поврзување со југословенската федерација. Подоцна позициите на Владата на НРМ ги утврдил Уставот на НРМ донесен кон крајот на 1946. Во административно-централистичкиот период таа донесувала и акти со законодавна сила и вршела функции што биле лимитирани од Сојузната Влада. Извесно време во шеесеттите години во НРМ, наместо министерства биле основани секретарјати и државни секретаријати. Тоа биле секретарјатите: за внатрешни работи, за правосудна управа, за стопански работи, за буџет и за државна администрација. Извесно време во составот на владата биле основани совети како колегијални органи: за просвета, за култура, за народно здравје, за со-Првата Влада на самостојна Република Македонија (21. Ⅱ 1991) цијална заштита и др. Во согласност со Уставот на СРМ По осамостојувањето на РМ, спо-ВЛАДА НА Република Македонија – носител на изод 1963 г., терминот „влада“ е за-ред нејзиниот прв Устав (1991) и вршната власт во Република Маменет со терминот „извршен со-со промената на политичкиот сис-кедонија. Владата ја избира Соб-вет“. Тоа било направено како тем, Владата на Република Македонија се конституи-ранието на РМ, по предлог на специфичнот на „самоуправниот“ рала врз база на изборните резул-мандатарот, определен од претсесистем што се изградувал, бидејќи дателот на Републиката. Во перитати од повеќепартиските изботерминот „влада“ асоцирал на ри. Мандатот за состав на Влада-одот од 1991 до 2008 г., формира„капиталистичко владеење“. Ме-та го добивала политичката пар-ни се девет влади во РМ. Првата ѓутоа, поставеноста на Извршни-влада е формирана на 21. Ⅲ 1991тија или коалицијата од партии от совет на Собранието на СРМ што освоила најмногу пратенич-г., позната под имињата „експертво услови на собранискиот систем ска“ или „компромисна влада“, наки места на непосредните избори. на власта во државата не била Поради тоа на Владата $ била дочело со Никола Кљусев. Втората битно променета. ИС и натаму ос-верена поголема надлежност и влада е формирана на 4. IX 1992 г., танал извршен орган на Собрани-одговорност. на чело со Бранко Црвенковски, ето и највисок орган на извршна-БИБ.: Д-р Александар Христов, Владалидер на СДСМ. Третата влада е та на Народна Република Македонија , та власт. Тој бил орган дефиниконституирана на 20. Ⅻ 1994 г., ИСППИ, Скопје, 1977, 1-225; Д-р Алексанран како најодговорен во рамките со претседател Бранко Црвенковна неговата надлежност, но всуш-ската држава во југословенската федера-ски. Четвртата влада е формираност не водел автономна полити-ција, Државноправниот развиток на СР дар Христов, Создавањето на македонна на 1. Ⅻ 1998 г., со претседател Македонија 1945–1978, т. 4, Скопје, 1985, 1ка; му ги предлагал законите и Љупчо Георгиевски, лидер на 472; Д-р Новица Велјановски, Македонија другите акти на Собранието и бил ВМРО-ДПМНЕ. Петтата влада 1945-1991, државност и независност, одговорен за нивното извршувае формирана на 1. XI 2002 г., на Скопје, 2002, 1–406; група автори, Првата ње. Во неговиот состав функционародна влада на Македонија (Спомени-чело со Бранко Црвенковски, линирале републичките органи на ца), Скопје, 1985, 1–110. Н. В. дер на СДСМ. шестата влада е управата, кои се именувале републички секретаријати, секретаријати, совети или поинаку. Републички секретаријати обично биле органите на управата за ресорите внатрешни работи и народна одбрана. Функционерите што ги раководеле органите на управата, најчесто биле членови на Извршниот совет, но имало и членови што не раководеле ресори. Подобра позиција имал Извршниот на СРМ со Уставот на СРМ од 1974 г. Добил поголема самостојност во креирањето на политиката во стопанската област и во општествените дејности. Бил дефиниран како орган што бил одговорен пред Собранието на СРМ во рамките на надлежностите на републиките. Извршните совети како извршни органи првпат биле воведени во општините и во градот Скопје како обид за децентрализација. Владата на Република Македонија со премиерот Бранко Црвенковски (1996) Владата на Република Македонија со премиерот Никола Груевски (2008) формирана во мај 2004 г. (по изборот на Бранко Црвенковски за претседател на РМ). На нејзино чело беше Хари Костов, стручњак за банкарство. Седмата влада е формирана од Владо Бучковски, лидер на СДСМ (по оставката на Хари Костов). Осмата влада е формирана од Никола Груевски, по победата на ВМРО-ДПМНЕ на парламентарните избори одржани во јули 2006 г. По предвремените избори (2008) Никола Груевски ја формира деветтата влада на РМ. ЛИТ.: Македонија од АСНОМ до денес, Скопје, 2005; Светомир шкариќ, Уставно право, Скопје, 2006. Св. ш. ВЛАДИМИРОВО – село во Беровско. Се наоѓа во источното подножје на планината Плачковица, на надморска висина од околу 850 м, а со Берово е поврзано со локален асфалтен пат. Тоа е населено со Македонци чиј број постојано е опаѓање. Така, додека во 1961 г. во него живееле 1.790 ж. во 2002 г. тој број се намалува на 859 ж. Главно занимање на населението е одгледување житни култури и овоштарство. Во В. има осумгодишно училиште и здравствена станица. Ал. Ст. ВЛАДИМИРСКИ, Томо (Скопје, 26. Ⅷ 1904 – Скопје, 14. IX 1971) – сликар, сценограф, еден од основоположниците на модерното македонско сликарство. Завршил академски курс во Белград (1935), а специјализирал сликарство на Уметничката академија во Прага (1937). Работел како сценограф во Македонскиот народен театар во Скопје (1939–1966). Имал ретроспектива во Скопје (МСУ, 1981). Стилски се поврзува со реалистичкиот и експресионистичкиот израз. Се одликува со разновидна тематска определеност: градски мотиви, мртва природа, портрети (Мотив од Прага, Томо Владимирски 1937; Работник, 1940), а по војната, сликал историски содржини и мотиви од р. Вардар и р. Радика. ЛИТ.: Слободанка Парлиќ-Баришиќ, То-мо Владимирски, Скопје, 1981. Л. Н.