ВИСОКОПЛАНИНСКА МИКРОФЛОРА НА РМ

ВИСОКОПЛАНИНСКА МИКРОФЛОРА НА РМ. Податоци за алгалната флора на планинскиот регион постојат само за дијатомеите, каде што се забележани околу 570 таксони. Во високопланинсеместри. Заради дооформување Студенти во аулата на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје скиот регион (особено над 2000 м) доминантно се застапени алп-ски видови дијатомеи, карактеристични за северноевропскиот регион и Алпите (Цавинула псеудисцутиформис, Стауронеис спп, Неидиум спп, Хѕгропетра балфоуриана, Диатомелла балфоуриана). Значајни станишта се тресетиштата, особено сфагнумските тресетишта со пониска пХ вредност на водата, каде што се среќава значителен диверзитет на ацидофилните родови Еунотиа и Пиннулариа. На планината Ниџе и во долината на реката Трновчица е забележана рефугијана заедница, која многу прилега на перифитонските заедници од Охридското Езеро (присутни се Гомпхонеис транссилваница, Навицула јаковлевиции, Еллербецкиа аренариа). Генерален е впечатокот дека планините во Македонија имаат релативно ниска флористичка сличност (од дијатомолошки аспект) со релативно мал број видови, заеднички за сите истражувани планини. Св. К. Планински каранфил