ВЕЛЈАНОВСКИ, Александар Тасев

ВЕЛЈАНОВСКИ, Александар Тасев (Битола, 19. Ⅱ 1930) – фармацевт, полковник, редовен проф. на Фарм. ф., прв специјалист и наставник по токсиколошка хемија во РМ. Раководител на Катедрата по инструментални методи, автор на книгата „Инструментални методи”. Претходно бил вработен во Заводот за превентивна медицинска заштита при Воената болница во Скопје, каде што придонесува за примената на современите методи и техники во токсикологијата. Л. П.-Т.