ВЕЛЕВСКИ, Драгољуб Александров

ВЕЛЕВСКИ, Драгољуб Александров (с. Селце, Крушево, 20. XI 1946) – спец. по стоматолошка протетика, редовен проф. на Ст. ф. Магистрирал во 1982 г. и докторирал во 1988. Публикувал околу 100 статии и коавтор е на учебникот „Клиника на тоталното протезирање”. Бил директор на Клиничкиот центар; претседател на Стоматолошката комора и член на советот на „Балканската стоматолошка асоцијација”. Е. М.