ВАЈТОС

ВАЈТОС (Градиште) – утврдена населба од раноантичко и римско време. На три километри западно од с. Октиси, на планината Јабланица, доминира утврдена населба (680џ80 м) со поглед кон Струшко Поле, од каде што се надгледувала Виа Егнатиа. На северната Утврдената населба Вајтос (Градиште) од раноантичко и римско време страна се зачувани остатоци од бедеми (ширина 20,20 м) градени во сувоѕид опус љуадратум псеудо исодомум, а на западната страна е зачуван дел од Портата од римско време, градена со камен и малтер. ЛИТ.: В. Битракова-Грозданова, Ла Виа Егнатиа ентре Лѕцхнидос ет Понс Сервилии, „Анциент Мацедониа”, Ⅵ/1, Тхессалоники, 1996, 153–165; Еадем, Моениа Аеациа ет ла Мацедоине, Хомаге то М. Гарашанин, Београд, 2006, 587–591. В. Б.-Гр.