ВАСИЛЕВСКИ, Бранко Николов

ВАСИЛЕВСКИ, Бранко Николов (с. Гари, 13. Ⅷ 1940) – спец. по максилофацијална хирургија, редовен проф. на Ст. ф. Завршил Ст. ф. и Мед. ф., магистрирал во 1982 и докторирал во 1989 г. Публикувал 100 статии. Автор е на монографијата „Хемангиоми, дијагностика и терапија”, коавтор на „Стоматолошки терминолошки речник” и „Амбулантни стоматохируршки интервенции”. Е. М. Георги Василевски ВАСИЛЕВСКИ, Георги (Гуменџа, Грција, 24. XI 1935) – филмски критичар и теоретичар. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Уште од студентските години објавува филмска критика. Во Македонското радио ја води емисијата „Низ окото на филмската камера”. Во Македонската телевизија работи до пензионирањето, како уредник на емисијата „Во фокусот на филмот”. Има објавено голем број научни трудови посветени на историјата, теоријата и естетиката на филмот. Автор е на книгите „Време на филмот” и „Историја на филмот (во четири тома). Иг. Ст.