ВАРВАРА, СВ

ВАРВАРА, СВ.” – еднокорабна, гробишна црквичка во с. Ковач во Порече, североисточно од Кичево. Градена е од кршен камен и глина. Има делумно зачуван живопис, чии стилски крактеристики упатуваат на третата деценија на ⅩⅤⅠⅠ в. ЛИТ.: Т. СмиљаниÊ, Кичевија, Насеља и порекло становништва, СКА/СЕЗ, ЛИ, Београд, 1935, 328. М. М.