БУБАЛКИ

БУБАЛКИ (Цоццинеллидае) – тври лични услужни активности докрилни, корисни инсекти. Мали Екстериторијални организации и тела организми, повеќето со тркалезно тело, со црвена, портокалова и Приватни домаќинства со вработени лица со црна боја, со точки или со дам-Импутирани станарини 8.958 10.465 15.662 ки, но познати се и видови кај кои Минус: Импутирани банкарски услуги 4.380 5.153 4.720 телото е влакнесто или мазно. Се хранат со растителни вошки, исто Додадена вредност по основни цени 159.774 197.344 228.156 како и нивните ларви. Познато е Нето-даноци на производство 26.245 39.045 47.101 дека како природни непријатели Бруто домашен производ 186.019 236.389 265.257 на лисните вошки специјално се Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (од соодветните години) раст во една земја. Податоците за стапките на раст на БДП покажуваат дека нашата земја од Втората светска војна до денес бележи нерамномерно темпо на економскиот раст во одделни периоди (в. економски раст). Имено, во периодот додека земјата беше во составот на југословенската федерација (СФРЈ), најбрзо темпо на пораст на БДП е остварено во 60-тите години на минатиот век. Во периодот на транзицијата, односно по 1991 г., има периоди на намалување на БДП (до 1995 г. и во периодот 2001-2002 г.) и периоди на постепено забрзување на темпото на раст на БДП (19962000 и од 2003 до денес). Официјалните статистички податоци за БДП, според видот на сопственоста, покажуваат дека во Република Македонија е многу поголем делот од БДП што се формира во приватниот сектор (околу 65% во 2006 г.) во споредба со делот што се формира во јавниот сектор. Во структурата на БДП во Република Македонија доминираат четири дејности: преработувачката индустрија; трговијата на големо и мало; земјоделството, ловот и риболовот; сообраќајот, складирањето и врските. Тие зафаќаат околу половина од БДП на земјата. Со 2.219 американски долари пер цапита (2005) нашата земја се вклучува во групата средно развиени земји. Иако износот на БДП пер цапита според паритетот на куповната сила е многу повисок, околу 6.600 американски долари (2004), тој не ја менува суштински состојбата. Имено, и од едниот и од другиот индикатор се констатира дека нашата земја многу заостанува зад соодветните износи во земјите членки на ЕУ, кон која се стреми да се приклучи. ИЗВ.: Државен завод за статистика на Република Македонија (соодветни години); Хуман Девелопмент Репортс, УНДП. ЛИТ.: СНА 1993 и ЕСА 1995. М. С. Бршлен (Хедера хелиџ Л.)