Ops! You don't have any menu or widget in Off-canvas. Please add some menu in Off-canvas menu position or add some widget in Off-canvas widget position for view them here.

БРАНИ во Македонија

БРАНИ во Македонија

Мавровска брана

БРАНИ во Македонија – објекти со кои се преградуваат водотеци и се формира акумулација, која се користи за наводнување, производство на електрична енергија, водоснабдување, заштита од поплави и др. Во РМ се изградени 24 големи (повисоки од 15 м) и 110 мали брани, со вкупен акумулационен простор од 3 2,42 км . Малите брани се насипни, а од големите 16 се насипни, 8 бетонски. Највисока е каменоземјената брана „Козјак” (114 м), на реката Треска, со акумулација 3 0,5 км , потоа „Тиквеш” (104 м) и „шпилје” (101 м). Првата изградена брана –„Св. Андреја” (лачна, 29,5 м, 1938 г.) – за производство на електрична енергија (Н = и 3,2МЊ) и денес е во употреба. Од 1952 до 1972 г. се изградени 13 големи брани – седум насипни („Маврово”, висока 54 м, „Глобочица”, 82,5 м, „Водоча”, 42 м, „Тиквеш”, 104 м, „Калиманци”, 85 м, „шпилје”, 101 м и „Турија”, 77,5 м) и шест бетонски („Липково”, 29,5 м, „Градче”, 29 м, „Младост”, 27 м, „Прилеп”, 35 м, „Ратевска Река”, 49 м и „Глажња”, 71,5 м). До 1972 г. се завршени уште пет насипни брани, од кои најголема е „Стрежево” (76 м, особено значајна за Битола и околината).

 

 

Табела 1. Големите брани во МакедонијаЛошана (2006)

Последниве 10 години изградбата на браните е повторно интензивирана, па е изградена „Козјак” (2003), а во завршна фаза се земјената брана „Лисиче” (66 м) и каменонасипната „Лошана” (41 м, прва со екран од геосинтетика). Започната е градбата на „Св. Петка”, на реката Треска, а во план се десетина други брани. Љ. Т.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.