БОНДРУК

БОНДРУК -. специфична монтажна дрвена конструкција што се употребува за изградба на разни типови и форми од станбени и стопански објекти. Се формира тарни организации. Бр. Н. Правење бомби и други експлозиви во илинденскиот период со специфично поврзување на вертикалните, хоризонталните и косите елементи. К. Гр.