БОГОЕВ, Милчо Ксентев

БОГОЕВ, Милчо Ксентев (Скопје, 4. Ⅹ 1948) – интернист, ендокринолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Мед. ф. во Скопје. Бил директор на Клиниката за ендокринологија, шеф на Катедрата по интерна медицина и декан на Мед. ф. во Скопје. Автор на 13 книги од областа на ендокринологијата и носител на 6 меѓународни студии. Член на редакцискиот одбор на „Клиничка ендокринологија“ во Софија и член на редакцискиот одбор на ММП во Скопје. Бр. Н.