БЛАТСКА ГАЈДА

БЛАТСКА ГАЈДА (Мешница) – локален термин за дувачкиот инструмент гајда (в.) во регионот на Скопска Блатија. Спаѓа во групата помали гајди, со висок мелодиски регистар (најнизок тон на гајдарката – Е1). Според бројот и конструкцијата на деловите, не се разликува од помалите македонски гајди. ЛИТ.: Д-р Александар Линин, Народните музички инструменти во Македонија, Скопје, 1986, 96. Ѓ. М. Ѓ. Бојан Петков Б’лгаранов