БЛАЖЕВ, Негрија

БЛАЖЕВ, Негрија (Галичник, 1783 – 1843) – претставник на Дебарската резбарска школа. Учествувал во внатрешното украсување на Бигорскиот манастир заедно со трите негови сина – Макарија, Трајан и Ѓурчин. ЛИТ.: Ас. Василев, Б„лгарски в„зрожденски майстори, Софи®, 1965, 211. С. Мл.