БИТОЛСКА АРТИЛЕРИСКА БРИГАДА

БИТОЛСКА АРТИЛЕРИСКА БРИГАДА – в. Артилериска (Битолска) бригада на Четириесет и деветтата дивизија на НОВЈ.