БИСЕРНИЦА

БИСЕРНИЦА -. најмал жичен трзачки музички инструмент, со четири жици, вид тамбура што има улога на водач на главната мелодиска линија во рамките на музицирањето на тамбурашките оркестри. ЛИТ.: Дарагослав Девић, Етномузикологија, Ⅲ део, (скрипта), Београд, 1977, 192. Ѓ. М. Ѓ.