БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА – основано во 2002 г. во рамките на Министерството за економија за да се воведе национален систем на мерните единици со цел да се одговори на меѓународните обврски и да се заштитат интересите на граѓаните преку соодветна законска метрологија. Во лабораториите поседува најсовремена опрема за калибрација и верификација на мерните уреди. РМ е членка на Меѓународната организација за законска метрологија. В. Ур.