БИОМАСА НА ПОДЗЕМНИ ОРГАНИ ВО ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ

БИОМАСА НА ПОДЗЕМНИ ОРГАНИ ВО ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ – варира во широки рамки. Во буковите екосистеми во Националниот парк Маврово изнесува 57 т/ха, а во дабовиот екосистем од плоскачи цер во Националниот парк Галичица изнесува 67 т/ха. Масата е составена од скелетни корени што ги држат стеблата исправени и од трофичен дел на корените, со кои растенијата се снабдуваат со вода и со хранливи минерални материи. Љ. Г.