БИДИКОВ, Владислав Димитров

БИДИКОВ, Владислав Димитров (Кратово, 7. Ⅳ 1930) – интернист-гастроентерохепатолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Мед. ф. и специјализација завршил во Скопје. Бил директор на Клиниката за гастроентерохепатологија (1987–1995). Вовел нови дијагностички и терапевтски методи: ЕРЦП, ендоскопска полипектомија, ендоскопско поставување на езофагеални ендопротези. Автор и коавтор на 312 стручни трудови. ИЗВ.: Архив на Клиниката за гастроентерохепатологија. Сл. М. П.