БИБИЈА

БИБИЈА (Свето писмо) – македонски превод. Браќата св. Кирил и Методиј ја превеле библијата во IX век на дијалектниот говор на македонските Словени од околината на Солун. Македонски преводи на библиските текстови биле работени и во ⅩⅠⅩ век на народен говор со кирилско или со грчко писмо. Тоа се: Четиријазичникот на Данаил од Москополе, Кониковското евангелие, Кулакиското евангелие, Бобошчанското евангелие и др. Библијата на современ македонски литературен јазик ја превел Архиепископот Гаврил (световно име Ѓорѓи Милошев), а редактори на библискиот текст биле професорите-теолози: Методи Гогов, Трајан Митревски и Борис Бошкоски. ИЗД.: Евангелие од богослужбен карактер, 1952; Апостол, прво издание, 1957 и второ, 2002; Новиот завет, прво комплетно издание, 1967; Новиот завет, Синодска редакција, 1976; Библија, прво целосно издание на на современ македонски литературен јазик, 1990 (седум изданија); Новиот завет, ревидирано издание, 2006. ЛИТ.: Ѓорѓи Поп-Атанасов, Ракописни текстови на македонски народен говор, Мисла, Скопје, 1985; Ацо Александар Гиревски, Македонскиот превод на Библијата, Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“– Скопје, Скопје, 2003. А. Г. Првата универзитетска библиотека во Република Македонија во Скопје