БЕНДЕРЕВ, Анастас Георгиев

БЕНДЕРЕВ, Анастас Георгиев (Горна Ораховица, 25 Ⅲ/6. Ⅳ 1859 – Софија, 17. XI 1946) – руски генерал. Се интересирал за востаниците и за бегалците по Кресненското востание и за положбата во Македонија по Илинденското востание. Автор е на книгата „Военнаџ гограф%џ и статистика Македонии и соседнÎхъ сљ неЃ областей” (С.-Петербургъ, 1890). ЛИТ.: Генерал Анастас Бендерев. Спомени – писма. Съставител, редактор и автор на Предговора Николай Игов, Софи®, 1990. М. Здр.