БЕЛОРУСКО МАКЕДОНСКИ ВРСКИ И ОДНОСИ

БЕЛОРУСКО МАКЕДОНСКИ ВРСКИ И ОДНОСИ. Република Белорусија ја признава РМ на 20. Ⅳ 1992 г. Дипломатски односи се воспоставуваат на 20. Ⅰ 1993 г. Прв вонреден и ополномоштен амбасадор на РМ во Белорусија е Гане Тодоровски (нерезидентен, од Москва). ИЗВ.: Министерство за надворешни работи на РМ, Скопје, 2006. Т. Петр. Димче Белоски