БЕЛИЈА, Божидар

БЕЛИЈА, Божидар (Риека, Хрватска, 20. XI 1904 – Загреб, Хрватска 1981) – редовен професор на Мед. ф. во Скопје. Во 1948 г. доаѓа од загрепскиот Фарм. ф. (Катедра по галенска фармација) и формира Катедра по хемија и биохемија на новоформираниот Мед. ф. Бил шеф на Катедрата (1948– 1960), а до 1954 г. ја водел и наставата по биохемија на Земјоделско-шумарскиот факултет и на ПМФ. ИЗВ.: „Зборник на Медицинскиот факултет во Скопје”, Скопје, 1967. Д. С.-Б. БЕЛИСТОЈАНОСКИ, Петар