БЕЛАЗЕЛКОСКА, Златанка Кирилова

БЕЛАЗЕЛКОСКА, Златанка Кирилова (Скопје, 26. Ⅲ 1948) – спец. по болести на устата и пародонтот, редовен професор на Ст. ф. во Скопје. Магистрирала (1981) и докторирала (1989) на истиот. Публикувала 100 статии. Автор на учебникот „Орална патологија”. Ја истражува улогата на ензимите во етиопатогенезата на прогресивната пародонтопатија. Е. М. Панорама од Планината Беласица