БЕЗИСТЕН

БЕЗИСТЕН (Скопје, ⅩⅤ в.) – изграден во центарот на Скопската чаршија од Исхак-бег, вториот Безистен, Скопје османлиски заповедник на градот. Имал правоаголна форма, засводена со систем од куполи, со површина од 775 м². Уништен во пожарот од 1689 г., обновен во текот на 1899/1900 г., со иста површина, кога му бил даден денешниот изглед, многу поразличен од првобитниот безистен. ЛИТ.: Лидија Кумбараџи-Богоевиќ, Османлиски споменици во Скопје, Скопје, 1998; Скопски безистен, Зборник Ⅱ-Ⅲ, Музеј на град Скопје, Скопје, 1965 / 66; Аѕверди Екрем Хакки, Аврупа’да Османл› Мимар› Есерлери. Ѕугославѕа, ллл цилд, 3. китаб, šстанбул, 1981. Др. Ѓ.