БДЕЕЊЕ

БДЕЕЊЕ -. намерно воздржување од сон во времето на најзначајните настани во семејниот живот (погреб, раѓање, свадба, во време на календарските празници – Божик, Велигден, Ѓурѓовден, Света Троица) или во одредено време на денот (при заоѓањето на сонцето, напладне и сл.). С. Мл. Неџбедин Беадини

2019-01-05T19:38:48+00:00 0 коментари