БАУЕР, Стеван Фрањов

БАУЕР, Стеван Фрањов (Прешево, Србија 9. Ⅰ 1934) – фармацевт, редовен професор на Фарм. ф. и продекан по неговото основање. Раководител на Институтот по токсиколошка хемија и еден од првите наставници на факултетот. Претходно бил раководител на токсиколошката лабораторија во Институтот за медицина на трудот во Рудници и железарница–Скопје. Има објавено бројни научни и стручни трудови. Л. П.-Т.