БАРСКИ, Василиј Григорович

БАРСКИ, Василиј Григорович (?, 1701 – Киев, октомври 1747) – руски патеписец. Во Македонија ги посетил Св. Гора, Солун, Сер, Пела, Воден, Охрид, Струга, Битола, Прилеп, Велес, Скопје и оставил податоци за сите места. За манастирите Григоријан, Дохијар и Ксенов пишува дека се погрчени. ЛИТ.: Михаил Ковачевъ, Български ктитори въ Света Гора, Исторически очеркъ – иследвани® и документи, Софи®, 1943; Македонија во делата на странските патописци 1371-1777, Подготвил Александар Матковски, Скопје, 1991. М. Здр. Милан Бартош