БАРИЧ

БАРИЧ – еден од четирите кањони во изразитата клисуреста долина на Радика, кој е предиспониран со раседна линија. Се протега од сливот на Рибничка Река до сливот на Жировничка Река во должина од 9 км. Долинското дно на кањонот е тесно, а вертикалните отсеци што се издигаат од двете долински страни се високи помеѓу 300 и 350 м, додека длабочината на кањонската клисура се движи помеѓу 1.200 и 1.300 м. Т. Анд. жувал српската војска во времето Баргала, доцноантички епископски центар на Балканските војни (1912-1913), Ладислав Баришиќ