БАНТАО

БАНТАО (Балканска асоцијација за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи) – асоцијација формирана од нефролози и други експерти што се занимаваат со проблеми на болести на бубрезите и со вештачки органи, од градовите на Балканскиот Полуостров (Охрид, 9. Ⅹ 1993). Иницијатор за формирањето на БАНТАО беше МЗНДТВО. Одржани се осум конгреси: во Варна (1995), Струга (1997), Белград (1998), Измир (1999), Солун (2001), Варна (2003), Охрид (2005), Бел-град (2007). Издава списание „БАНТАО Јоурнал”. Претседател на БАНТАО во периодот 2005– Науме Спасев Банџо