БАЛИЛА МЛАДИНСКА ПРОФАШИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

БАЛИЛА МЛАДИНСКА ПРОФАШИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА. во Македонија.(1942–1943 г.) – албанска организација во Македонија формирана од италијанските военоокупторски власти за да се шири и велича италијанскиот фашизам како идеологија со победнички дух и љубов кон Италија и Германија. Би-ла организирана училишната младина, секој клас претставувал одред. Членовите носеле униформи (посебна за женски и посебна за машки). Постоела с” до капитулацијата на Италија (1943). ЛИТ.: Ѓорѓи Малковски, Политичките партии и организации во Македонија во Втората светска војна 1941–1944, Скопје, 2002. Ѓ. Малк. Балистичката чета на Мурат Лабуништа (1942-1944)