БАБЛИКА

БАБЛИКА . (вид Сорбус ариа Л., фам. Росацеае) – вид во европскиот ареал, кој во РМ има општа распространетост во високите делови на планините. Мало дрво до 15 м или грмушка со прости, елипсовидни листови, густо, бело до сиво влакнести од долната страна. Цветовите се бели, собра-Баблика плодовите топчести (до 2 цм во дијаметар), жолто-црвеникави, густо влакнести. Се користат за добивање оцет и ракија. Ал. Анд. Реката Бабуна