АЦЕВИ

АЦЕВИ – револуционерно семејство (од Прилеп), учители и револуционери со 160-годишно континуирано учество во македонската борба за слобода и сопствена држава. Во ослободителната борба се пројавиле во предилинденскиот период како водачи на илегални востанички дружини. По основањето на МРО се вклучиле како борци и војводи на ор-каде што исполнувал помали те-АЧКОСКА, Виолета (Охрид, 4. ганизациони чети, учесници во норски улоги. Ф. М. IX 1954) – редовен професор на Илинденското востание, во Мла-Филозофскиот факултет во дотурската револуција и против соседните држави. По Првата светска војна Ацеви биле во редовите на ВМРО(Об) и истакнати организатори и раководители во НОБ од почетокот на Втората светска војна. Во борбите за ослободување и создавање самостојна македонска држава семејството дало 14 жртви и двајца народни херои од НОБ. ЛИТ.: Орде Иваноски, Борбениот пат на револуционерното семејство Ацеви, зб.: Прилеп и Прилепско 1893–1908, Прилеп, 1991. О. Ив. Весна Ацевска