АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА

АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА – основана во Скопје (1952) како Друштво на архитекти на НРМ. Работи како Сојуз на архитекти на Македонија (1980–1999), а подоцна (1999) како Асоцијација на архитекти (ААМ) на Македонија. Целите, определбите и делокругот на работата на ААМ се подредени на поширокиот интерес за развој, унапредување и афирмација на архитектонската професија, како на територијата на РМ, така и во меѓународни рамки. ААМ е членка на Меѓународната унија на архитекти (УИА), членка на втората регија на УИА и членка на Архитектонскиот со-вет за Централна и Источна Европа (АССЕЕ). Во рамките на ААМ дејствува и Архитектонската академија. Кр. Т.