АМЕТИ, Решат

АМЕТИ, Решат (Ресхат Амети) (Гостивар, 15. Ⅴ 1964) – сликар. Дипломирал (1989) на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, магистрирал (2001) на Факултетот за ликовна уметност во Приштина. Професор на Педагошкиот факултет во Скопје и на Тетовскиот државен универзитет. Самостојно излагал во Виена, Годишен зборник на ЦК на Македонскиот народен сојуз во Америка (1937) Решат Амети, „Од традицијата” (детаљ) Скопје, Њујорк, Париз, Тирана. Слика во духот на геометрискоасоцијативната апстракција. Л. Н. Амзабегово: керамички садови од раниот неолит