АЛПСКА ВЕГЕТАЦИЈА ВО Република Македонија

АЛПСКА ВЕГЕТАЦИЈА ВО Република Македонија – вегетациски тип што се развива над горната шумска граница, над субалпските пасишта и субалпските грмушести заедници, по високите планини од умерениот климатски појас (над 2200 м надморска висина). Во нејзиниот состав доминираат ниски баздовидни или перничести повеќегодишни тревести или грмушести растенија, приспособени кон специфичните еколошки услови на високопланинскиот појас – краток вегетациски период, многу ниски температури во зимскиот период, долготрајна снежна покривка, свежи лета, силни ветрови, дождови, интензивно сончево осветлување и др. Опфаќа разновидни растителни заедници што се развиваат на хетерогена подлога (кисели почви, карбонати, планински тресетишта, сипари, точила, камењари, карпи и др.), кои припаѓаат кон различни вегетациски класи -Елѕно-Сеслериетеа, Царицетеа цурвулае, Салицетеа хербацеае, Сцхеуцхзерио-Царицетеа фусцае, Дрѕпетеа спиносае, Асплениетеа трицхоманис и др. Покрај разните претставници од фамилијата на тревите (Поацеае), нејзината физиономија ја определуваат голем број видови од родовите: Андросаце, Гентиана, Геум, Примула, Саџифрага, Солданелла, Тхѕмус и др. Алпска вегетација се развива на голем број планински масиви во Европа (Алпи, Карпати, Пиринеи, Кавказ, планини на Балканскиот Полуостров) и др. Во Република Македонија алпски заедници се присутни на повеќе планинските масиви – шар Планина, Јакупица, Кораб, Дешат, Бистра, Стогово, Јабланица, Галичица, Пелистер, Ниџе и други. Вл. М. висока воздушна влага ја спушта границата и дека таа е формирана од бука (Фагус сѕлватица), додека континенталната клима ја покачува таа граница и е формирана од смрча и молика или само од молика (Пинус пеуце). Во Република Македонија алпската граница на шумата е формирана од бука (Фагус моесиаца), молика (Пинус пеуце), смрча (Пицеа абиес) и од бел бор (Пинус сѕлвестрис). Во субалпскиот појас се наоѓаат и состојки од борот кривуљ (Пинус муго), но тие се полегнати, а има и состојки од планинскиот јавор (Ацер хелдреицхии), но тие се наоѓаат на засолнети места. На шар Планина алпската граница на шумата е формирана од смрча или од смрча и молика и во триесеттите години на ⅩⅩ в. преселен во Израел. Издавач на Синајскиот псалтир (Псалтериум Синаитицум, ан 11тх глаголитиц манусцрипт фром Ст. Цатхерине’с монастерѕ, мт. Синаи, МАНУ, Скопје, 1971). З. Т.